REGULAMIN USŁUG, SZKOLEŃ I WYDARZEŃ

I.DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:
a) Neurocoaching Centre Ltd – Neurocoaching Centre Ltd z siedzibą w United Kingdom, Rochdale,
Company number 14760399, telefon kontaktowy: +447543613215 – właściciel firmy, dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem.
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
c) Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.
d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Neurocoaching Centre Ltd oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.
e) Formularz – formularz dostępny na stronie www.doktoraniol.com umożliwiający zarejestrowanie się przez Klienta na dostępne Wydarzenie (usługi, szkolenie, kurs, warsztat)
f)  Wydarzenie – usługi, kurs, szkolenie lub warsztaty wskazane na stronie 
www.doktoraniol.com lub w wypełnionym Formularzu.
g) Grupa klientów – więcej niż jeden klient, zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone Neurocoaching Centre Ltd, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

 

II. OŚWIADCZENIA


1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a Neurocoaching Centre Ltd.
2. Klient zobowiązuje się zapłacić Neurocoaching Centre Ltd za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Formularzu.
3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Wydarzeniu.
4. Klient, przy akceptacji Regulaminu wraz z Formularzem może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, ofert specjalnych dla wybranych klientów i innych informacji handlowych. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilach mediów społecznościowych Neurocoaching Centre Ltd, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.
6. W przypadku zakupu usługi, szkolenia lub udziału w warsztatach lub kursie na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej korzystającej z usługi lub uczestniczącej w szkoleniu, warsztatach lub kursie zgodnie z ust. 4., w szczególności osoba ta zobowiązana jest przed przystąpieniem do zrealizowania usługi, kursu, szkolenia lub warsztatów przesłać swoją zgodę poprzez naciśnięcie stosownego okienka w oświadczeniu lub poprzez dostarczenie oświadczenia tej treści jak na stronie najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z usługi, kursu, szkolenia lub warsztatów. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient.
7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż usługi i Wydarzenia oferowane przez Neurocoaching Centre Ltd nie zastępują diagnostyki medycznej, leczenia medycznego, farmakologicznego, pomocy lekarskiej i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Informacje zawarte lub dostępne na stronach prowadzonych lub redagowanych przez Neurocoaching Centre Ltd w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza lub specjalisty medycyny konwencjonalnej. Autorzy publikacji, autorzy materiałów szkoleniowych, prowadzący kursy, warsztaty lub szkolenia i Neurocoaching Centre Ltd nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na w/w stronach lub nabytych w trakcie szkoleń, kursów czy warsztatów.
8. Neurocoaching Centre Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Klientów lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Klientów informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Wydarzenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Klient nie może odstąpić od Umowy jeżeli Neurocoaching Centre Ltd wykona w pełni usługę to znaczy po zakończeniu zakupionego Wydarzenia.
3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Neurocoaching Centre Ltd na adres podany w punkcie I. podpunkcie a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
info@doktoraniol.com o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.
4. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późna. zm.)
5. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Neurocoaching Centre Ltd niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Neurocoaching Centre Ltd zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
7. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu (w tym usłudze), które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu lub skorzystania z tej usługi, chociażby Neurocoaching Centre Ltd organizowało nowe Wydarzenie. Neurocoaching Centre Ltd nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakiejkolwiek kwoty Klientowi, który nie przystąpił do Wydarzenia lub usługi.

 

IV. ZMIANA TERMINU WYDARZENIA


1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia bez ponoszenia dodatkowej opłaty. Przeniesienie terminu nie może nastąpić na Wydarzenie w kolejnym roku kalendarzowym.
2. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do Neurocoaching Centre Ltd w terminie do 7 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia na adres podany w punkcie I. podpunkcie a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
info@doktoraniol.com
3. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Neurocoaching Centre Ltd wolnych miejsc na zakupione Wydarzenie, w tym usługę.
4. W przypadku braku dodatkowych terminów danego Wydarzenia, w tym usługi, istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Neurocoaching Centre Ltd, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje Neurocoaching Centre Ltd.

 

V. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ NEUROCOACHING CENTRE LTD


1. Neurocoaching Centre Ltd może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Neurocoaching Centre Ltd oraz wystąpienia siły wyższej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu, noclegów i innych dodatkowych kosztów).
3. Neurocoaching Centre Ltd zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
4. Neurocoaching Centre Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Neurocoaching Centre Ltd lub wskutek działania siły wyższej, w tym choroby Prowadzącego.

 

VI. PRZENIESIENIE PRAWA


1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Neurocoaching Centre Ltd najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.
2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:
a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, chcącej przenieść prawa na inną osobę;
b) planowany termin wydarzenia;
c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa;
3. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres 
info@doktoraniol.com
4. Neurocoaching Centre Ltd zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu, określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli Neurocoaching Centre Ltd i nie wymaga uzasadnienia.

 

VII. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I/LUB USŁUG


1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej na stronie 
www.doktoraniol.com lub w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.
2. Neurocoaching Centre Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Neurocoaching Centre Ltd. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Neurocoaching Centre Ltd osobom trzecim.
3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz lub w jakikolwiek inny sposób.
4. Klient może robić zdjęcia w czasie Wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych, w szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń lub usług o treści opartej na formule czy scenariuszu do Wydarzeń organizowanych przez Neurocoaching Centre Ltd, w tym realizowanych usług.

 

IX. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW


1. Neurocoaching Centre Ltd zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi lub wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Klienta do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:
a) Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
b) Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
c) Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku realizacji usługi lub szkolenia oraz innych uczestników Wydarzenia.

d) Neurocoaching Centre Ltd zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych sytuacjach odmówić zrealizowania usługi bez podania przyczyny – w takim przypadku zostanie zwrócona kwota wpłacona na poczet danego Wydarzenia lub usługi, w terminie siedmiu (7) dni; zwrot ten dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Neurocoaching Centre Ltd jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Neurocoaching Centre Ltd, zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można zmieniać poprzez kontakt z Neurocoaching Centre Ltd pod adresem poczty elektronicznej:
info@doktoraniol.com
4. Z pełną treścią polityki prywatności można zapoznać się pod adresem: 
https://doktoraniol.com/polityka-prywatnosci/

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
2. Regulamin obowiązuje od daty ogłoszenia regulaminu do daty jego odwołania.
3. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki, przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Neurocoaching Centre Ltd nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Neurocoaching Centre Ltd.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usług i Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności: Regulamin dostępny na stronie, a następnie właściwe przepisy prawa.
6. Neurocoaching Centre Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.INFORMACJE DODATKOWE

Zawartość stron reprezentowanych lub prowadzonych przez firmę Neurocoaching Centre Ltd, w szczególności strony www.doktoraniol.com w znaczeniu całości, w szczególności wszystkie treści zamieszczane na stronie, treści publicystyczne, felietony, przesłania, informacje, nagrania, metody autorskie, treści warsztatów oraz medytacje, jak i zamieszczone na stronie publikacje autorskie oraz wywiady lub sesje z innymi osobami – podlegają prawnej ochronie na mocy prawa autorskiego i praw pochodnych – zastrzeżona jest możliwość ich kopiowania, powielania lub udostępniania w jakiejkolwiek formie bez wiedzy i zgody Agnieszki Wykrota - Przysiwek oraz bez wiedzy i zgody przedstawicieli Neurocoaching Centre Ltd. Każda osoba powielająca, kopiująca lub publikująca jakikolwiek tekst autorstwa Agnieszki Wykrota – Przysiwek lub jego fragment bez podania Autora i źródła albo tekst zamieszczony na w/w stronach lub jego fragment bez podania Autora i źródła, wyraża wolę oraz zgodę na wyrównanie wymiany energetycznej poprzez zwrot na rzecz Autora danego tekstu energii w formie i w czasie, jakie wyznaczy Autor tego tekstu. Wszystkie treści, wymienione na stronach prowadzonych przez firmę Neurocoaching Centre Ltd, w szczególności na stronie www.doktoraniol.com, są publikowane jedynie w celach informacyjnych, by mogły z nich skorzystać osoby poszukujące prawdy, wolności, rozwoju osobistego i poszerzania świadomości. Nie jest równoznaczne, że publikujący utożsamiają się ze wszystkimi opiniami cytowanych autorów oraz osób, a także tych z którymi przeprowadzane są sesje lub wywiady albo jakakolwiek inna forma wymiany komunikacji. Środki zaradcze, doradztwo, podejścia, narzędzia, metody i techniki opisane na stronach prowadzonych przez Neurocoaching Centre Ltd, w szczególności na stronie www.doktoraniol.com nie mogą być traktowane jako zastępstwo dla konwencjonalnej profilaktyki zdrowotnej oraz medycznej opieki zdrowotnej. Na stronach prowadzonych przez Neurocoaching Centre Ltd, w szczególności na stronie www.doktoraniol.com nie oferowane są diagnozy prawne, medyczne, psychologiczne lub diagnozy w jakimkolwiek zakresie leczenia, a firma Neurocoaching Centre Ltd oraz jej przedstawiciele nie są odpowiedzialni i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu lub tytułów jw.

 

Data zamieszczenia regulaminu: 07.05.2021r.

Data aktualizacji Regulaminu: 26.01.2024 r. 

 

 

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron